Văn bản tỉnh

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
2529/CĐ-CTUBND 03/08/2016 2529/CĐ-CTUBND Công điện khẩn về việc thực hiện các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của bão số 2 (Nida)