Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020

02.01.2020 00:00

Ngày 31/12/2019 Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020;

Tại hội nghị sau lời khai mạc hội nghị của dồng chí Sin Đức Văn – Giám Đốc Bệnh viện. Hội nghị đã được nghe báo cáo: Kết quả thực hiện nhiêm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020, kế hoạch triển khai qui chế dân chủ, qui tắc ứng xử, kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Qui chế làm việc, Qui chế dân chủ, Qui chế qui tắc ứng xử; Quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật . Báo cáo công khai công tác tài chính 2019 và kế hoạch thu chi  tài chính năm 2020; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019... Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí với các nội dung đã đưa ra tại hội nghị, biểu quyết nhất chí 100% của đại biểu dự hội nghị.

          Kết thúc hội nghị sau khi ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Sin Đức Văn đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn bổ sung những nội dung đã thống nhất trước hội nghị vào Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2020 và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh những hoạt động thiết thực cần thực hiện trong năm 2020. Bố trí sắp xếp vị trí việc làm tại các khoa phòng phù hợp tại các khoa, phòng, ưu tiên đàu tư các trang thiết bị y tế. Tích cực nâng cao thái độ phục vụ người bệnh, đào tạo nâng cao chuyên khoa sâu, phát triển các kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng Bệnh Viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

 

Thiều Xuân Hải